Consiliul director

Consiliul director

Asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale. El poate fi alcătuit şi din persoane din afara asociaţiei, în limita a cel mult o pătrime din componenţa sa.
În exercitarea competenţei sale, Consiliul Director este format din 3 membrii si functioneaza pe o durata de 2 ani, perioada in care asigura nemijlocit conducerea GAL Dobrogea Centrala. Membrii Consiliului Director pot fi realesi.
Consiliul Director se va convoca trimestrial sau ori de cate ori va fi nevoie, de catre Presedite sau in lipsa acestuia de catre Vicepresedintele imputernicit.
Sedintele Consiliului Director sunt prezidate de catre Presedinte iar in lipsa acestuia, de catre Vicepresedintele imputernicit.
Consiliul Director va fi convocat de catre Presedinte prin intermediul Secretarului care va transmite invitatiile cu cel putin doua zile inainte de sedinta. Convocarea se va face nominal, in scris prin intermediul fax, e-mail catre fiecare din membrii Consiliului Director. Invitatiile transmise vor cuprinde data, ora si ordinea de zi a sedintei.
Sedintele Consiliului Director sunt legal intrunite in prezenta a cel putin 50% plus unu din numarul membrilor sai.
Deciziile Consiliului Director sunt adoptate cu majoritate absoluta a voturilor celor prezenti. La egalitate de voturi, hotarator este votul Presedintelui. Deciziile Consiliului Director sunt consemnate intr-un registru special si vor fi semnate de Presedinte si Secretar.
Consiliul Director se reuneste cel putin o data pe trimestru la initiativa Presedintelui sau ori de cate ori exista cererea a cel putin doua treimi din membrii care fac parte din Consiliul Director. In cazul in care exista cererea scrisa a membrilor Consiliului Director pentru convocarea Consiliului, acesta se va intruni in termen de o luna de la data solicitarii.
In exercitarea competentei sale, Consiliul Director are urmatoarele responsabilitati:
a) prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara,
b) executarea bugetului de venituri si cheltuieli,
c) bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul urmator
d) proiectele asociatiei;
e) incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
f) aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei,
g) indeplineste orice alte atributii prevazute in statut sau stabilite de Adunarea Generala.
h) intocmeste propunerile de modificare a bugetului si a planului de dezvoltare.
i) stabileste prioritizarea aplicarii masurilor din PLD.
j) analizeaza rezultatele implementarii din perspectiva realizarii obiectivelor fixate pentru fiecare masura.
k) este direct responsabil de mobilizarea resurselor financiare necesare desfasurarii activitatii asociatiei, de gestionarea acestor resurse, cu respectarea prevederilor statutare.
l) elaboreaza politici ale organziatiei şi planificare strategică şi are obligaţia supunerii acestora, pentru aprobare, Adunarii generale.
m) realizeaza evaluari intermediare.
n) analizeaza si aproba documentele de plata care sunt transmise perioadic catre AM si APDRP.
o) este responsabil pentru buna si corecta gestionare a fondurilor asociatiei, cu respectarea legislatiei romanesti si a statutului asociatiei. In acest sens va superviza aplicarea mecanismelor stabilite in acest scop, inclusiv a auditului anual.
p) monitorizeaza tehnica si financaiara a implementarii PLD.
q) programeaza si gestioneaza activitatile GAL Dobrogea Centrala.
r) aparara interesele grupului;
s) programeaza gestionarea administrativa, economica si financiara a GAL Dobrogea Centrala, in conformitate cu obiectivele pe care trebuie sa le indeplineasca direct sau indirect;
t) programeaza lansarea apelurilor de selectie pentru proiecte;
u) propunerea de soluţionare provizorie a acordarii unui ajutor financiar;
v) propunerea de soluţionare definitiva de acordare a ajutorului financiar;
w) aprobarea proiectelor care vor fi puse în aplicare de către GAL Dobrogea Centrala
x) studierea şi aprobarea de modificare a investiţiilor, dacă este necesar;
y) acordarea perioadelor de prelungire a implementarii proiectelor;
z) propunerea de modificare a cheltuielilor de funcţionare a GAL Dobrogea Centrala in cadrul bugetului;

Sarcinile de monitorizare ale Consiliului director
– să aibă iniţiativa propunerilor de programare pentru proiectele LEADER ;
– să examineze şi să aprobe criteriile de selecţie ale operaţiunilor finanţate în cadrul fiecărei acţiuni, ţinând seama în special de priorităţile reţinute şi de obiectivele stabilite ;
– să ia cunoştinţă de avizele tehnice colectate de GAL asupra proiectelor care vor fi finanţate prin LEADER şi să adopte o decizie pentru fiecare dintre acestea ;
– să evalueze periodic progresele realizate pentru a atinge obiectivele specifice de intervenţie ;
– să întocmească şi să valideze propunerile de modificare a machetei financiare sau a planului de dezvoltare ;
– să analizeze rezultatele implementării, în special din perspectiva realizării obiectivelor fixate pentru diferitele măsuri şi evaluării intermediare ;
– să analizeze şi să aprobe documentele de angajare şi de plată care sunt transmise periodic către Autoritatea de Management şi Plată ;
– să asigure respectarea politicilor comunitare.
Pentru implementarea PLD Consiliul Director al GAL Dobrogea Centrala, asigura funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de gestiune şi control a PLD, prin adoptarea „pistei de control”.
Pista de control conţine:
Descrierea măsurilor administrative adoptate de GAL;
Descrierea fluxurilor informatie şi a fluxurilor financiare referitoare la gestiunea PLD;
Indicarea documentaţiei suport şi a localizării aferente;
Descrierea controalelor efectuate.
Pista de Control cuprinde sistemul de gestiune şi control adoptat de GAL pentru implementarea PLD, prin aplicarea indicaţiilor procedurale stabilite de Autoritatea de Management şi pe baza „procedurilor tip”.
Adecvarea şi funcţionarea corespunzătoare a sistemului de gestiune şi control financiar al PLD a GAL Dobrogea Centrala şi a pistelor de control aferente, fac obiectul verificărilor periodice efectuate de o structură corespunzătoare, independentă de Autoritatea de Gestiune şi de Plată şi de GAL. (auditor extern)
Nu poate fi membru al consiliului director, iar daca era, pierde aceasta calitate orice persoana care ocupa o functie de conducere in cadrul unei institutii publice.
Consiliul Director functioneaza conform regulamentului intern de functionare GAL Dobrogea Centrala.