Adunarea generală

Adunarea generala a GAL Dobrogea Centrala este constituita din toti membrii asociati.

Este organul de conducere, alcatuit din totalitatea partenerilor/asociati.

Competenta adunarii generale cuprinde:

a)      Aprobarea strategiei si a obiectivelor generale ale GAL;

b)      Alegerea consiliului director.

c)      Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a bilantului contabil;

d)      Alegerea si revocarea membrilor consiliului de selectie;

e)      Alegerea si revocarea cenzorului sau, dupa caz, a membrilor comisiei de cenzori.

Adunarea generala se intruneste cel putin o data pe an si are drept de control permanenet asupra Consiliului Director, Consiliului de selectie, Cenzorului.

Hotararile luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la adunarea generala sau au votat impotiva.

Adunarea Generala stabileste cunatumul cotizatiei anuale a membrilor asociati.

Adunarea Generala extraordinara se convoaca ori de cate ori este nevoie la initiativa Consiliului Director al GAL Dobrogea Centrala sau daca exista solicitare scrisa din partea a cel putin o treime dintre membrii. In cazul in care se convoaca la solicitarea membrilor, Adunarea Generala se va tine in termen de cel mult doua luni de la primirea solicitarii scrise. Adunarea Generala Extraordinara se poate convoca pentru:

  • Modificarea statutului sau a regulamentului intern;
  • Numirea sau revocarea membrilor Consiliului Director;
  • Aprobarea strategiei de dezvoltare;
  • Aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli de functionare si a    

bilantului contabil;

  • Alegerea sau revocarea membrilor Comitetului de Selectie si aprobarea functionarii acestuia;
  • Alegerea si revocarea cenzorului;
  • Revocarea ajutoarelor financiare;
  • Aprobarea regulamentului intern.

Data, ora si ordinea de zi ale Adunarii Generale se vor comunica in scris tuturor membrilor sai cu cel putin 15 zile inainte de termenul fixat.

Pentru Adunarea Generala Extraordinara motivul si ordinea de zi se comunica cu cel putin 10 zile inainte de convocare.

In cadrul sedintelor Adunarii Generale se vor discuta numai problemele puse pe ordinea de zi de catre Consiliul Director. In conditiile in care cel putin 50% plus unu din numarul membrilor prezenti ar dori sa puna in discutie Adunarii Generale alte probleme decat cele stabilite prin ordinea de zi, acestia le vor comunica, spre aprobare, Consiliului Director cu cel putin 4 zile inaintea zilei fixate pentru convocarea Adunarii Generale.

Refuzul Consiliului Director de a nu admite vreuna din aceste propuneri se va consemna in procesul verbal si se va aduce la cunostinta Adunarii Generale.

Sedintele Adunarii Generale vor fi prezidate de catre presedintele  GAL Dobrogea Centrala, iar in lipsa acestuia de catre vicepresedintele desemnat de acesta.

Adunarea Generala convocata cu respectarea prevederilor de mai sus este legal constituita daca sunt prezenti o treime din numarul membrilor activi sau al reprezentantilor lor.

Hotararile Adunarii Generale se iau cu majoritatea simpla de 50% plus unu din numarul membrilor prezenti.

Fiecare membru activ are dreptul la un vot in Adunarea Generala

Hotaririle luate de Adunarea Generala in limitele legii, ale actului constitutiv si statutului sunt obligatorii chiar si pentru membrii asociati care nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotiva.