MASURA M4.2A.5D CREȘTERE ECONOMICĂ LOCALĂ PRIN SUSȚINEREA AFACERILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ

A P E L     D E    S E L E C Ț I E    P R O I E C  T E
În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020
LEADER / Sub-măsura 19.2
Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală
Data anunțului: 30.08.2017
Nr. de referință al sesiunii: 3 / 2017

Măsura lansată: M 4 / 2A,5D CREȘTERE ECONOMICĂ LOCALĂ PRIN SUSȚINEREA  AFACERILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ
G.A.L. DOBROGEA CENTRALA în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea CENTRALA”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M 4 / 2A,5D CREȘTERE ECONOMICĂ LOCALĂ PRIN SUSȚINEREA  AFACERILOR DIN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ

Data lansării apelului de selecție : 31.08.2017

Data limită de depunere a proiectelor: 30.11.2017

Beneficiarii eligibili

Fermieri, microîntreprinderi și întreprinderi mici, sisteme asociative  din teritoriul GAL Dobrogea Centrală.
Toti beneficiarii trebuie să fie constituiți juridic.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:
Biroul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Centrala, str: 1 Decembrie, nr: 32, Tortoman,  în fiecare zi lucrătoare,  în intervalul orar 09:00-16:00

Alocare totală pe sesiune: 387450.47 euro
Intesitatea sprijinului va fi de 50% din cheltuielile eligibile, intensitatea sprijinului nerambursabil se va putea majora cu 20 puncte procentuale suplimentare, dar rata sprijinului combinat nu poate depăși 90% în cazul fermelor mici și medii (cu dimensiunea până la 250.000 SO), respectiv 70% în cazul fermelor având între 250.000 și 500.000 SO, în cazul:

  • Investiţiilor realizate de tinerii fermieri, cu vârsta sub 40 de ani, la data depunerii cererii de finanţare (așa cum sunt definiți la art. 2 al R (UE) nr. 1305/2013 sau cei care s-au stabilit în cei cinci ani anteriori solicitării sprijinului, în conformitate cu anexa II a R 1305);
  • Proiectelor integrate;
  • Operațiunilor sprijinite în cadrul PEI;
  • Investițiilor legate de operațiunile prevăzute la art. 28 (Agromediu) și art. 29 (Agricultura ecologică) din R(UE) nr. 1305/2013;
  • Investiții în zone care se confruntă cu constrângeri naturale și cu alte constrângeri specifice, menționate la art. 32 R(UE) nr. 1305/2013;

Valoarea proiectelor va fi  maxim 200.000 euro, minim 5000 euro.
Valoare alocată pentru această măsură este de 387450.47 euro. (repartizată pe P2- 348752.22 euro şi P5 -38698.25 euro).
Intesitatea sprijinului este justificată prin respectarea Regulamentului 1305/2013, ghidul solicitantului măsura 19.2, necesitate atingerii obiectivului SDL privind “creşterea competitivităţii întreprinderii, creşterea performanţei economice a afacerilor din agricultură locală”. Alocarea finaciară totală pentru această măsură a fost stabilită de parteneriat având în vedere bugetul total al SDL, necesitatea retehnologizării exploataţiilor şi reînvierii tradiţiilor locale privind producerea fructelor şi legumelor.
Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată de la adresa www.galdc.ro
Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M 4 / 2A,5D din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL www.galdc.ro, la secțiunea „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.
Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL www.galdc.ro pentru măsura respectivă, la „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

GAL Dobrogea Centrala  asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.
Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:
Sediu Administrativ:  GAL DOBROGEA CENTRALA
Com Tortoman, str 1 Decembrie nr 23,
Sediul social: Medgidia str Podgoriilor, nr 1
Tel.  0762286145, 0726185714
e-mail: [email protected]
www.galdc.ro

GAL Dobrogea Centrala  vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 16.00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.
Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.
Experții GAL DOBROGEA CENTRALA nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.

APEL-DESCHIS-MASURA-M4-2A-5D Descarcare
APEL-MASURA-M4-2A-5D Descarcare
CERERE-FINANTARE-M4-2A-5D Descarcare
DOCUMENTE Descarcare
FISA-MASURII-M-4-2A-5D Descarcare
FISA-VERIFICARE-CONFORMITATE Descarcare
FISA-VERIFICARE-ELIGIBILITATE Descarcare
GHID-MASURA-M-4-2A-5D-CRESTERE-ECONOMICA-LOCALA-PRIN-SUSTINEREA-AFACERILOR-DIN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare