MASURA M5.2B.6A ATRAGEREA, SUSȚINEREA ȘI MENȚINEREA TINERILOR ÎN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ

A P E L     D E    S E L E C Ț I E    P R O I E C  T E

În cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

LEADER / Sub-măsura 19.2

Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală-

Data anunțului: 30.08.2017

Nr. de referință al sesiunii: 3 / 2017

Măsura lansată: M5/2B.6A ATRAGEREA, SUSȚINEREA ȘI MENȚINEREA TINERILOR ÎN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ

G.A.L. DOBROGEA CENTRALA în calitate de beneficiar al proiectului „Sprijin pentru cheltuieli de funcționare și animare aferente Strategiei de Dezvoltare Locala GAL Dobrogea CENTRALA”, finanțat prin FEADR în cadrul PNDR 2014 – 2020, anunță lansarea apelului de selecție pentru Măsura M5/2B.6A ATRAGEREA, SUSȚINEREA ȘI MENȚINEREA TINERILOR ÎN TERITORIUL GAL DOBROGEA CENTRALĂ

Data lansării apelului de selecție : 31.08.2017

Data limita de depunere a proiectelor: 30.11.2017

Beneficiarii eligibili

Toţi beneficiarii trebuie să fie tineri definiţi în conformitate cu Regulamentul 1305/2013 art 2.1 (n), (să aibă vârstă sub 40 de ani la data depunerii cererii de finanţare şi să se instaleze pentru prima dată ca şi conducător al exploatației).

Persoana fizică înregistrată şi autorizată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008, cu modificările şi completările ulterioare:  individual şi independent, ca persoană fizică autorizată; ca întreprinzător titular al unei întreprinderi individuale;  ca întreprinzător titular al unei întreprinderi familiale;

Asociat unic şi administrator al unei societăţi cu răspundere limitată – SRL, înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Pentru activităţi neagricole beneficiarii trebuie să nu fi efectuat activitatea niciodată înaintea depunerii cererii de finanţare. Pentru activitaile neagricole nu se aplica limita de varsta.

Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

Biroul Grupului de Acțiune Locală Dobrogea Centrala, str: 1 Decembrie, nr: 32, Tortoman,  în fiecare zi lucrătoare,  în intervalul orar 09:00-16:00

Alocare totală pe sesiune: 1.033.375,02 euro

Sume forfetare. Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară pentru implementarea obiectivelor prevăzute în planul de afaceri.

Sprijinul public nerambursabil se acordă pe o perioada de maxim 5 ani.

Tineri fermieri: 50.000 de euro pentru exploataţiile între 30.000 S.O. şi 50.000 SO

40.000 de euro pentru exploataţiile între 12.000 S.O. şi 29.999 SO

Beneficiari  – activităţi neagricole 50.000 de euro/proiect, cu posibilitatea majorării sprijinului la valoarea de 70.000 euro/proiect în cazul activităţilor de producţie, servicii medicale, sanitar-veterinare şi de agroturism. Sprijinul se acordă pe baza  planului de afaceri. Intensitatea sprijinului este 100%. 70% după semnarea contractului şi 30 % după implementarea corectă a planului de afaceri. În cazul nerealizării corecte a planului de afaceri sumele plătite vor fi recuperate.

Prima plată va fi făcută către beneficiar după verificarea angajării/autoangajării în cadrul entităţii pentru care primeşte finanţare, pentru o persoană cu normă întreagă.

Valoarea alocată pentru prioritatea P2 este de  775059.82 euro si 258315.2 euro pentru P6

Justificarea aplicării sprijinului: Aplicarea sprijinului este în concordanţă cu analiză SWOT, obiectivele şi priorităţile SDL, bugetul disponibil, necesitatea introducerii inovaţiei, întinerirea managementului exploataţiilor, specificul local.

Cererea de finanțare editabilă utilizată poate fi consultată și descărcată de la adresa www.galdc.ro

Documentele justificative pe care trebuie să le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului, trebuie sa fie în conformitate cu cerințele Fișei măsurii M5/2B.6A din SDL și cu Ghidul solicitantului, în vigoare la data lansării, disponibile în format electronic pe site-ul GAL www.galdc.ro, la secțiunea „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

Precizăm că informații  detaliate privind accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul solicitantului elaborat de GAL www.galdc.ro pentru măsura respectivă, la „Sesiuni Proiecte” „Apeluri deschise”.

GAL Dobrogea Centrala  asigură disponibilitatea la sediul GAL a unei versiuni pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate.

Datele de contact ale GAL unde solicitanții pot obține informații detaliate:

Sediu Administrativ:  GAL DOBROGEA CENTRALA

Com Tortoman, str 1 Decembrie nr 23,

Sediul social: Medgidia str Podgoriilor, nr 1

Tel.  0762286145, 0726185714

e-mail: [email protected]

www.galdc.ro

GAL Dobrogea Centrala  vă stă la dispoziție de luni până vineri între orele 09.00 și 16.00 pentru a vă acorda informații privind modalitățile de accesare a măsurilor de finanțare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala, dar și pentru a primi propunerile sau sesizările dumneavoastră privind derularea proiectelor depuse prin intermediul SDL.

Experții GAL vă vor acorda, pe loc sau în termenul legal, orice informație necesară în demersul dumneavoastră pentru accesarea fondurilor europene.

Experții GAL DOBROGEA CENTRALA nu vor acorda consultanță privind realizarea proiectului.

APEL-DESCHIS-MASURA-M-5-2B-6A Descarcare
APEL-MASURA-M-5-2B-6A Descarcare
DOCUMENTE-SPECIFICE-DOMENIUL-AGRICOL Descarcare
DOCUMENTE-SPECIFICE-DOMENIUL-NONAGRICOL Descarcare
FISA-MASURII-M-5-2B-6A Descarcare
FISA-VERIFICARE-CONFORMITATE Descarcare
FISA-VERIFICARE-ELIGIBILITATE Descarcare
GHID-MASURA-M-5-2B-6A-ATRAGEREA-SUSTINEREA-SI-MENTINEREA-TINERILOR-IN-TERITORIUL-GAL-DOBROGEA-CENTRALA Descarcare